Rejestracja ONLINE

Gwarancja na 7 lat i dłużej

W przypadku usług medycznych trudno mówić o gwarancji lub rękojmi w rozumieniu prawa handlowego. Jednakże macie Państwo możliwość przystąpienia do programu gwarantującego szczelność wypełnień kompozytowych (nazywanych potocznie plombami) i ich utrzymanie się w zębie przez okres przynajmniej 7 lat od daty założenia na zasadach podobnych do gwarancji ogólnie rozumianej. Lekarz dentysta, zakładający wypełnienie zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany lub naprawy wypełnienia w przypadku utraty jego szczelności lub wypadnięcia z zęba w okresie uczestniczenia w programie gwarancyjnym, stając się gwarantem usługi. Korzystanie z tej gwarancji wymaga jednak spełnienia kilku prostych wymogów.

Co gwarancja obejmuje?

 1. Bezpłatną naprawę lub bezpłatną wymianę wypełnienia w okresie objętym gwarancją, nie krócej niż 7 lat, w czasie zgodnym z grafikiem pracy lekarza dentysty będącego gwarantem.
 2. Indywidualne rozpatrzenie każdego zgłaszanego roszczenia z tytułu gwarancji, nawet jeśli okoliczności nie są opisane w niniejszym programie.
 3. Dokumentowanie stanu uzębienia zdrowia jamy ustnej w formie pisemnej, fotograficznej, radiologicznej i rejestracji przestrzennej zębów lub zgryzu w formie wycisków lub skanów 3D.

Jakie wymagania musi spełnić Pacjent, aby być objętym programem gwarancyjnym?

 1. Wykonania usługi objętej programem gwarancyjnym
 2. Posiadania wydanej i na bieżąco wypełnianej „Karty gwarantowanej opieki pozabiegowej” zwanej dalej „kartą”.
 3. Brak karty wyklucza Pacjenta z programu. Istnieje jednak możliwość wydania odpłatnego duplikatu karty w przypadku jej utraty na zasadach obowiązujących w dniu wydania.
 4. Posiadania zdrowych zębów. Wyleczenia wszystkich aktywnych ognisk próchnicy, wymiany nieszczelnych wypełnień oraz przeleczenia kanałowego zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi w kości. Leczenia zębów, które będą tego wymagały już po rozpoczęciu programu gwarancyjnego. Gwarancja zaczyna działać dopiero po zakończonym leczeniu zachowawczym i kanałowym, ale od dnia założenia danego wypełnienia. 
 5. Zgłaszania się na „serwis”. Stawiania się na wizyty kontrolne i badania kontrolne w tym radiologiczne w terminach wyznaczonych przez lekarza dentystę. Lekarz dentysta określa częstotliwość wizyt w ciągu roku, indywidualnie dla każdego Pacjenta, ale badanie kontrolne nie może się odbywać rzadziej niż co 12 miesięcy. Jest to nieprzekraczalny termin po upływie którego Pacjent traci prawo do bezpłatnego korzystania z programu gwarancyjnego. Gabinet stomatologiczny dokona wszelkich starań, aby przypominać o wizytach, ale tego nie gwarantuje. Częstotliwości, rodzaj wizyty lub badania będą wpisywane do „karty”.
 6. Odbycia indywidualnego instruktażu higieny jamy ustnej przeprowadzonego przez lekarza dentystę lub higienistkę stomatologiczną.
 7. Stawiania się na wyznaczone zabiegi profilaktyczne (usuwanie kamienia, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja).
 8. Stosowania się do zaleceń lekarza dentysty lub higienistki co do zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych jamy ustnej stosowanych codziennie przez Pacjenta. Dotyczy to zarówno preparatów i narzędzi oraz techniki oczyszczania zębów. Jakość oczyszczania będzie oceniana każdorazowo podczas wizyt u dentysty lub higienistki i uzupełniana w „karcie” Pacjenta.

Czego gwarancja nie obejmuje?

 1. Wyłamania się części wypełnienia lub wykruszenia się części wypełnienia lub jego całkowitej utraty, pęknięcia pionowego lub poprzecznego korzenia zęba lub korony zęba na skutek przeciążeń zgryzowych wynikających z nieleczonych braków zębowych lub niepodjęcia rekomendowanego leczenia protetycznego mającego na celu równomierne rozłożenie sił zgryzowych lub eliminację węzłów urazowych w zgryzie, które predysponują do ścierania się lub wykruszania się zębów i wypełnień. Dotyczy to również niepodjęcia leczenia ortodontycznego jeśli jest zalecane z tego powodu. Niestosowanie zalecanych szyn ochronnych i leczniczych zgryzu również wyklucza Pacjenta z programu gwarancyjnego.
 2. Pęknięcia pionowego lub poprzecznego zęba lub korzenia zęba, złamania korony zęba w następstwie osłabienia jego tkanek przez próchnicę i leczenie kanałowe. Zęby po leczeniu kanałowym z reguły są bardziej zniszczone z uwagi na głęboką i rozległą próchnicę która doprowadziła do utraty tkanek, samo leczenie kanałowe jak i kondycję pozostałych tkanek zęba (mówiąc w dużym uproszczeniu przez zęby leczone kanałowo nie przepływa krew z powodu usunięcia żywej jego części czyli miazgi zęba, przez co tkanki są mniej nawodnione, mniej elastyczne i często bardziej kruche).
 3. Pacjentów, u których lekarz dentysta stwierdzi niestosowanie się do zaleceń higienicznych lub profilaktycznych, nie wykonanie badań i nie stawienie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach.  Powyższe zostanie odnotowane w „karcie” pacjenta najpierw jako ostrzeżenie utraty gwarancji, a przy dalszym braku poprawy lub niestosowaniu się do zaleceń program gwarancyjny zostanie zakończony. W przypadku jednego jak i drugiego zostanie dokonany wpis „karcie”.
 4. Wykonywania „napraw”, leczenia zęba oraz realizacji roszczenia z tytułu niniejszego programu gwarancyjnego  przez innego lekarza dentystę lub w innej placówce stomatologicznej. Ingerencja w tkanki zęba lub wypełnienie przez innego dentystę lub w innej placówce wyklucza ząb z programu. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą tylko i  wyłącznie być kierowane do lekarza wykonującego leczenie.
 5. Bezpłatnego leczenia kanałowego w następstwie  zapalenia miazgi, obumarcia zęba w następstwie powikłania próchnicy lub samego leczenia zachowawczego oraz uzupełnienia zęba w następstwie jego utraty z powyższych powodów.
 6. Urazów i następstw wypadków. Program gwarancji szczelności nie jest formą ubezpieczenia. 
 7. Bezpłatnych wizyty kontrolnych, bezpłatnych badań w tym radiologicznych, bezpłatnych zabiegów profilaktycznych.