Rejestracja ONLINE

Informacja RODO

W gabinecie stomatologicznym Stomatologia Trwała i Estetyczna odbywa się przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udzielaniem świadczeń diagnostycznych i celem realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na świadczeniodawcę prowadzenia dokumentacji medycznej, wdrażania działań diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, komunikowania się z pracownią, celem planowania i przypominania o wizytach, udostępniania dokumentacji medycznej wskazanym przez Pacjentów osobom, dowiedzenia się o stanie zdrowia po zabiegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do udzielania świadczeń medycznych.

W każdej chwili istnieje możliwość anulowania udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na cel przetwarzania (świadczenia zdrowotne) będą przechowywane przez okres 20 lat od początku roku w którym wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W szczególnych przypadkach 30 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemne.

 

Miejsce gromadzenia danych osobowych: 

Gabinet „Stomatologia Trwała i Estetyczna”

ul. Janusza Kusocińskiego 7

94-004 Łódź

NIP 7311933766

 

Administrator danych osobowych:

Wiktor Krawczyński

 

Kontakt z administratorem danych: 

Tel: +48 539 645 789; biuro@stie.pl

 

Podstawy Prawne: 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności z: ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne stosowane przez Gabinet Stomatologiczny w celu obsługi udzielania usług stomatologicznych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, wszystkie dane osobowe są w odpowiedni sposób chronione. Dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione. Dane w wersji papierowej, wypełnione formularze zgód na przetwarzanie danych udzielone na piśmie przetrzymywane są w zamkniętym pomieszczeniu, do których klucz mają tylko osoby upoważnione. Dane przechowywane w formie elektronicznej, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach chronione są odpowiednio zabezpieczonymi hasłami. Wszystkie pliki są odpowiednio zabezpieczone i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Systemy informatyczne są chronione przed awariami i niebezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi wymogami.