Rejestracja ONLINE

Monitoring

Gabinet Stomatologia Trwała i Estetyczna (STIE) informuje, że w lokalizacji przy ul. Kusocińskiego 7 w Łodzi funkcjonuje monitoring wizyjny (MW). Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informuje Osoby obserwowane, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wiktor Krawczyński reprezentujący Praktyka Stomatologiczna Wiktor Krawczyński. Dane teleadresowe: ul. Janusza Kusocińskiego 7, 94-004 Łódź tel. 539645789, biuro@stie.pl .

2. Monitoring wizyjny dotyczy miejsc ogólnodostępnych w tym poczekalni i gabinetów, otoczenia przed budynkiem. Monitoring nie dotyczy łazienek i pomieszczeń technicznych. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku). Monitoring wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, obiektu i systemów w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu gabinetu oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania , jak również w celu zapewnienia porządku w obszarze objętym monitoringiem. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego i czasowego utrwalonego na nim wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. oraz art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy). Podawanie  danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie gabinetu, w obszarze objętym monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania w obszarze rejestrowanym

3. Wszystkie procesy związane z monitoringiem wizyjnym podlegają rygorom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych w systemie MW oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej: a) w stosunku do danych niebędących danymi, o których mowa w art. 9 ust. 1: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 23 a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej; b) w stosunku do danych Pacjentów będących danymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 23 a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, tj. zapewnienie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

5. STIE wdrażając MW starał się zachować równowagę dotyczącą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą m.in. do opracowania Regulaminu Systemu Monitoringu Wizyjnego. Regulamin systemu monitoringu wizyjnego to jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego STIE wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

6. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych. Identyfikacja zarejestrowanej osoby jest celem wtórnym - i to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do podjęcia określonych działań dochodzeniowo śledczych (z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach prawa).

7. Strefa monitorowana jest oznaczona. W STIE stosuje się informowanie warstwowe (informacje mają określony poziom szczegółowości). Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w STIE umieszczone są piktogram kamer, które są graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni. Informacja nie wskazują/nie określa precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia.

8. W STIE obowiązuje zakaz stosowania atrap kamer monitoringu oraz atrap tabliczek informacyjnych.

9. Nagrania z monitoringu (dane osobowe) przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywane są nie dłużej niż 7 dni. Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

10. Odbiorcami danych przetwarzanych w CCTV (nagrań z monitoringu) są wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa.

11. Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

12. W granicach określonych przepisami prawa osoby objęte monitoringiem mają prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu; prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa.

13. Osoba objęta monitoringiem ma prawo: wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa; kontaktowania się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w STIE.

14. Ze względu na specyfikę videomonitoringu realizacja uprawnień osoby obserwowanej może wiązać się z koniecznością przedstawienia przez nią informacji o sytuacjach, w których mogła znaleźć się w obszarze działania systemu monitoringu (może to obejmować okresy czasu, sytuacje, w których uczestniczyła, szczegóły ubioru bądź inne istotne okoliczności).

15. Każdy wniosek osoby obserwowanej rozpatrywany jest indywidualnie. STIE może uznać wniosek za bezzasadny, szczególnie w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).Z poważaniemWiktor KrawczyńskiAdministrator Danych